သို႔ 

ေလးစားအပ္ပါေသာ လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ာ-                                                

အေၾကာင္းအရာ။ ။လုပ္ငန္းသံုးမီးစက္မ်ားမိတ္ဆက္ျခင္း။

၁။ ကြ်န္ေတာ္မ်ား PT International Co.,Ltd. မွ ဤစာႏွင့္အတူမိတ္ဆက္ တင္ျပခြင့္ရသည့္အတြက္ လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

၂။ ကြ်န္ေတာ္မ်ား PT International Co.,Ltd. မွ လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအတြက္လုိအပ္ေသာ အရံလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑ကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ရန္ စြမ္းအားျပည့္အသံုးဝင္သည့္ Turkey ႏိုင္ငံ၏ AKSA Generator (လုပ္ငန္းသံုးမီးစက္ႀကီး) မ်ားကို မိတ္ဆက္ တင္ျပလိုပါသည္။

Our Company

(၁)  ကြ်န္ေတာ္မ်ား PT International Co.,Ltd. သည္ Stallion Lubricants အမွတ္တံဆိပ္ စက္ဆီေခ်ာဆီမ်ားအား တင္သြင္း ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာ Ye Yint Co.,Ltd. ၏ လုပ္ငန္းခဲြကုမၸဏီ (Subsidiary) ျဖစ္ပါသည္။

(၂)   PT International Co.,Ltd. သည္ AKSA Power Generation ကုမၸဏီႀကီးမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္  Authorized Distributor အျဖစ္ AKSA Generator မ်ားအား (16kVA မွ 2250kVA)အထိ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Our Products

(၃)  AKSA Generator မ်ားသည္ ဥေရာပစံခ်ိန္စံညြန္းမီ ကမၻာ့နံပါတ္(၅)အဆင့္ရွိၿပီး Singapore ႏုိင္ငံ၏ထုတ္ကုန္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိထားပါသည္။

(၄) ကမၻာ့အဆင့္မီ Cummins, Perkins, Aksa အစရွိသည့္ Engine မ်ား၊ STAMFORD, AKSA အစရွိသည့္ Alternatorမ်ားအျပင္ Control Panel ကို Deep Sea Control Panel အမ်ိဳးအစားမ်ားကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားပါသည္။

Our Services

(၅) ကြ်မ္းက်င္သူအင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပမာဏကို တြက္ခ်က္ေပးၿပီး၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မီးစက္အမ်ိဳးအစား ႏွင့္အရြယ္အစားကို အႀကံျပဳျခင္း၊ အသံုးျပဳနည္းသင္ျပေပးျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ား စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Auto Transfer Switch & Synchronization မ်ားကိုေခာတ္မွီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ Customer မ်ားစိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပး လွ်က္ရွိပါသည္။

Our Performance

(၆) ဥေရာပအရည္အေသြးမွီစက္မ်ားျဖစ္၍ ဆီစားသက္သာျခင္း၊ အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ကုိထိန္းထားႏုိင္ျခင္း၊ အသံဆူညံမႈမ်ားအလြန္ နည္းပါးျခင္း (95dB)၊ စက္ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ လည္ပတ္မႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္ၾကည့္ရွဴ႔ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း၊ စသည့္ Performance မ်ားကို ရရိွႏုိင္ပါသည္။

Customer Benefits

(၇) လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းတြင္ AKSA Generator မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈနည္းပါးျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကာရွည္ သံုးစြဲႏုိင္ျခင္းလြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းစသည့္ စြမ္းအားမ်ားရွိၿပီး အခ်ိန္မွန္ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးေပးမႈေၾကာင့္ ျပင္ဆင္စရိတ္ သက္သာျခင္း၊ လုပ္ငန္းအတြက္ အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစျခင္း စသည့္အက်ဳိးမ်ားရွိေစၿပီး လူႀကီးမင္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတက္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

၃။ သုိ႔ပါ၍ ကြ်န္ေတာ္မ်ား PT International Co.,Ltd. မွတင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိေသာ AKSA Generator မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတုိင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း လႈိက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚ ႀကဳိဆုိအပ္ပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္- အမွတ္(၁၂၈)၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္း၊အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇံု၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

ဖုန္း၊ ၀၉- ၇၃၁၁ ၈၃၆၇ ၊ ၀၉-၄၂၀၀ ၇၈၉၇၀